Müügitingimused

Müügitingimused Tagavälja talu e-poest ostmisel

1.     Üldsätted

1.1  TAGAVÄLJA TALUTARE OÜ on antud lehe raames e-kaubandusega tegelev ettevõte, kes müüb veebi keskkonnas aadressil www.tagavalja.voog.com oma toodetud toidu kaupu. (edaspidi Müüja).

1.2  Käesolevas veebipoe müügitingimustes (edaspidi tingimused) on ostjana käsitletud isikut, kes on e-poe külaline ning soovib osta Tagavälja talutare tooteid (edaspidi Ostja).

1.3  Tingimustega kehtestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, toodete ostu-müügi, tasumise, kohaletoimetamise kord ning muud sätted.

1.4  Ostu sooritamisel nõustub Ostja tingimustes sätestatuga.

1.5  Müüjal on õigus tingimusi igal ajal muuta, täiendada ja parandada.

1.6  Tingimused kehtivad kuni uute tingimuste vastuvõtmiseni, mille Müüja teeb teatavaks www.tagavalja.voog.com lehel. Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Ostja poolt ostu sooritamise ajal kehtinud tingimused.

1.7  Tingimused on kättesaadavad www.tagavalja.voog.com kodulehel.

1.8 Müüja klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post info@tagavalja.eu tel 58106817.  Müüja klienditeenindus töötab E-R 8.00-17.00, L-P 8.00-14.00. (v.a 24. juuni, 25. detsember ja 1. jaanuar või kui ei ole toodud Müüja kodulehel teisiti).

2. Toode ja hind

2.1  Toodete kirjelduste juures olevad pildid on illustratiivsed ning toote väljanägemine ei pruugi vastata 100% pildil olevale.

2.2  Toodete müügihinnad ja ühikuhinnad on www.tagavalja.voog.com veebikeskkonnas ja tellimustes märgitud eurodes. Müügihinnad ei sisaldava käibemaksu. Müüja ei ole käibemaksu kohuslane.

2.3  Toodetele kehtivad müügihinnad, mis on avaldatud www.tagavalja.voog.com veebikeskkonnas ostu sooritamise hetkel.

2.4  Müüjal on õigus määrata toote vähim ja suurim kogus, mida Ostjal on võimalik ühe tellimusega osta.

2.5  Kaalutoodete müümisel võib toodete lõplik hind tellimuse täitmisel muutuda. See tähendab, et juhul kui Müüjal kujuneb kaalutoote komplekteerimisel lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule väiksemaks, kui Ostja on tellinud ja tasunud, siis tagastab Müüja Ostja tasutud ja kaalutoote lõpliku hinna vahe Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates tellitud kaalutoote kättetoimetamisest Ostjale. Juhul, kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb selle lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule suuremaks, kui Ostja poolt tasutud, ei ole Ostja kohustatud juurde maksma.

2.6  Kui Ostja tellitud toode on otsa lõppenud ja/või Müüjal ei ole tellitud kogusele vastavat tellimust kokku panna, on Müüjal õigus toode asendada samaväärse toote vastu (edaspidi: asendustoode), teavitades sellest Ostjat enne tellimuse lõplikku kinnitamist.

2.7  Kui Ostja ei anna Müüjale nõusolekut toote asendamiseks, kuid tellitud toode on otsas, tagastab Müüja puuduoleva toote osas enammakstud ostusumma Ostja arveldusarvele 5 tööpäeva jooksul alates kokkulepitud kättetoimetamise kuupäevast.

2.8 Kui asendustoote müügihind on madalam võrreldes Ostja tellitud toote müügihinnaga, tagastab Müüja Ostjale toote ja asendustoote müügihinna vahe Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates asendustoote kättetoimetamisest Ostjale. Juhul, kui asendustoote müügihind on kõrgem võrreldes Ostja tellitud toote müügihinnaga, siis toote ja asendustoote müügihinna vahe Ostja poolt tasumisele ei kuulu.

2.9 Vastavalt Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 53 lg 4 punkti 4 kohaselt puudub 14-päevane taganemisõigus sellistel toodetel, mis riknevad või vananevad kiiresti.

3.    Ostu sooritamine

3.1  Ostu sooritamiseks tuleb www.tagavalja.voog.com veebikeskkonnas esitada tellimus.

3.2  Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Soorita ost“.

3.3 Ostjal esitab tellimuse, kui veebikeskkonna külaline.

3.4 Tellimuse kättetoimetamise aeg sõltub päevast, millal Ostja tellimuse vormistab arvestades asjaolu, et Müüja toodab oma pakutavaid tooteid kaks korda nädalas, see on iga nädala teisipäev ja neljapäev ja tellimused lähevad lukku, E ja K kell 16.00. Tellimuse kättetoimetamise aeg on sõltuvuses ostja poolt esitatud tellimuse ajast, eelpool mainitud tootmisgraafikust ja tarneajast s.h kolmandate osapoolte tarnepartneritest, juhul, kui Ostja on otsustanud kasutada postipaki tarnet või kullerteenust.

3.5 Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada Tasu arvega nupule, mille järgselt saabub Ostja e-mailile müügiarve. Tellimuse kinnituse saatmisega Ostja e-posti aadressile loetakse müügileping (edaspidi Leping) Ostja ja Müüja vahel sõlmituks ning tooted toimetatakse Ostjale tellimuses kinnitatud kohaletoimetamise viisil ja aadressile peale tootmise ja tellimuse täitmist samal või järgneval nädalal.

4.    Tellimuse tühistamine ja Lepingust taganemine

4.1  Tulenevalt võlaõigusseaduse (edaspidi: VÕS) VÕS § 53 lõike 4 punktidest 4, 41, 42, 5, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus:

4.1.1 sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti;

4.1.2 sellise suletud pakendis asja üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

5.   Pretensioonide esitamine ja tellimuse tühistamine

Kuna Müüja lepingu esemeks on kiiresti riknevad tooted, siis palume pretensioonide ilmnemisel esimesel võimalusel ühendust võtta (hiljemalt 6 h jooksul)!

5.1 Vastavalt Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 53 lg 4 punkti 4 kohaselt puudub 14-päevane taganemisõigus sellistel toodetel, mis riknevad või vananevad kiiresti.

5.2 Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

5.3 Müüja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

5.4 Müüja ja Ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda asjaga tegelevatesse asutustesse, seal hulgas, Tarbijakaitseametisse ja tarbijavaidluste komisjoni.

5.5 Ostjal on õigus tellimus tühistada teavitades sellest viivitamatult Müüjat kontaktidel info@tagavalja.eu, tel 58106817, kuid mitte hiljem, kui 2h möödudes.

6.    Vastutus

6.1  Müüja ja Ostja vastutavad teineteise eest tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2  Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab registreerimisvormis valeandmeid, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on Müüjal õigus nõuda Ostjalt kahju hüvitamist.

7. Vääramatu jõud

7.1  Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood www.tagavalja.voog.com ei saanud mõjutada või ette näha (force majeure).

8.  Kliendi isikuandmete töötlemine

8.1. Müüja kasutab kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

-  esitatud tellimuse täitmine;

-  kliendiga suhtlemine;

- kliendi päringutele vastamine;

-  õigustatud huvi;

-  müügistatistika koostamine;

-  veebipoe teenuste haldamine, arendamine, parendamine.

8.2 Müüjal on õigus püsikliendiks registreerinud isiku andmete põhjal teostada analüüsi, et paremini mõista tarbijate ootusi, pakkuda kliendi soovidele vastavaid kaupu ja teenuseid ning sihtida täpsemini otseturundustegevusi. Analüüsi põhjal ei teostata Ostja  suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.  

8.3 Müüja isikuandmete vastutavaks töötlejaks on TAGAVÄLJA TALUTARE OÜ. Müüjal on õigus edastada isikuandmeid koostööpartneritest volitatud töötlejatele (sh Maksekeskus AS, kes on maksete teostamiseks vajalike isikuandmete  volitatud töötleja, juhul, kui Müüja aktiveerib oma e-poes internetipanga otsemaksed) eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise lepingud.õigus taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu isikuandmetele ja nende parandamist või kustutamist või andmesubjektiga seotud töötlemise piiramist või töötlemisele vastuväidete olemasolu, samuti õigust andmete teisaldatavusele


8.4 Ostjal on õigus taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu isikuandmetele ja nende parandamist või kustutamist või andmesubjektiga seotud töötlemise piiramist või töötlemisele vastuväidete olemasolu, samuti õigust andmete teisaldatavusele. 

8.5 Juhul, kui Ostja leiab, et Müüja teenuse osutamisel rikutakse isikuandmete töötlemisel Ostja õiguseid, on Ostjal õigus küsida täiendavat informatsiooni Müüjalt e-kirja teel info@tagavalja.eu


Aitäh, et lugesid lõpuni! Meeldivaid oste Tagavälja talu e-poest!